Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 03.09.2018

Dátum vyvesenia: 07.08.2018

07.08.2018

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 08. august 2018 o 18:00 hod.


Dátum vyvesenia: 03.07.2018

03.07.2018


Dátum vyvesenia: 06.06.2018

06.06.2018

 

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 14. jún 2018 o 18:00 hod.


Dátum vyvesenia: 05.06.2018

05.06.2018

 

POĎAKOVANIE  STAROSTU  OBCE  JASTRABÁ

 

         Starosta obce Jastrabá Vojtech Sklenár touto cestou ďakuje všetkým občanom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii Medzinárodného dňa detí, ktoré sa konalo 02. júna 2018 na ihrisku Pod Skalou.

      

 


05.06.2018

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica momentálne disponuje viacerými voľnými miestami, kde základnými podmienkami pre prijatie sú:

- vek minimálne 21 rokov,

- minimálne stredoškoslké vzdelanie ukočené maturitnou skúškou,

- telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho jazyka, 


Dátum vyvesenia: 29.05.2018

Dátum vyvesenia: 18.05.2018

18.05.2018

18.05.2018


Dátum vyvesenia: 14.05.2018

14.05.2018