Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 22.06.2012

22.06.2012

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica


 


Oznámenie


V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá z v o l á v a m zasadnutie OZ Jastrabá.


 


Dátum vyvesenia: 18.06.2012

Dátum vyvesenia: 31.01.2012

Dátum vyvesenia: 11.01.2012

11.01.2012

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje všetkým chovateľom psov, že do konca januára 2012 je potrebné zaplatiť do pokladne Obecného úradu v Jastrabej podľa Všeobecného záväzného nariadenia obce Jastrabá na rok 2012 poplatok za psa a to výške 5 EUR (päť eur).

 

V Jastrabej dňa 11.01.2012.


Dátum vyvesenia: 04.11.2011

Dátum vyvesenia: 09.06.2011

09.06.2011

zasobovanie_vodouverejna vyhlaska rozhodnutie


Dátum vyvesenia: 28.03.2011

Dátum vyvesenia: 26.01.2011

26.01.2011

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom

Ul. SNP č. 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom

Tel. 045 6733192, fax 045 6735681

E.č. 062/2011

V Žiari nad Hronom 21.1.2010