Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 23.05.2019

Dátum vyvesenia: 21.05.2019

Dátum vyvesenia: 14.05.2019

14.05.2019


14.05.2019

OZNAM

 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

v y z ý v aDátum vyvesenia: 09.05.2019

09.05.2019


Dátum vyvesenia: 07.05.2019

07.05.2019


Dátum vyvesenia: 02.05.2019

Dátum vyvesenia: 23.04.2019

Dátum vyvesenia: 15.04.2019

15.04.2019

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 17. apríl 2019 o 17:30 hod.


Dátum vyvesenia: 12.04.2019

12.04.2019