Symboly

Erb obce Jastrabá

Pri schvaľovaní obecného erbu v r. 1995 Heraldická komisia MV SR akceptovala návrh nového erbu, vychádzajúceho z obrazu odtlačku pečatidla na písomnosti zo 17. storočia. V jeho spodnej časti pod zobrazeným patrónom ostrihomského arcibiskupa sv. Vojtecha, sa nachádzalo vyobrazenie jastraba a loveckého psa. Tieto atribúty podľa návrhu a aj mienky komisie vystihovali názov obce, lovu ako jednej a možno v stredoveku dominantnej činnosti obyvateľov Jastrabej. Obci bol odsúhlasený erbový symbol, tzv. hovoriaci, ktorý vyjadroval názov obce a v skorších obdobiach zamestnanie jej obyvateľ­stva.

Erb obce

 

Pečať obce Jastrabá

Patrocínium jastrabského kostola podľa častého zvyku na Slovensku malo byť pečatným obrazom obecnej pečate. Heraldická analýza odtlačku obecnej pe­čate Jastrabej z obdobia 17. storočia ukázala, že patrocínium kostola sa nepre­nieslo do pečatného obrazu pečate Jastrabej. Odtlačok obecnej pečate Jastrabej na písomnosti zo 17. storočia má datované vyhotovenie pečate s letopočtom 1567, čiže Jastrabá už v druhej polovici 16. storočia používala pečať. V podstate Jastrabá prevzala do svojej pečate symbol ostrihomského arcibiskupa sv. Vojtecha. Patrón kostola sv. Michala Archanjela nie je vyobrazený na pečati, ale postava biskupa s mitrou na hlave a v pravici s krížom, v ľavici s berlou. Postava biskupa sa identifikovala ako sv. Vojtech.16 Odtlačok pečate, ktorý je vo viacerých častiach totožný s pečaťou doposiaľ známou ako najstaršou, sa nachádza na písomnosti z 30. mája 1774.17 Podľa nej jastrabský farár Anton Ferencfi uzatvoril dohodu s jastrabským richtárom Matejom Vozárom, boženíkmi (prísažnými) Jozefom Beňom a Matejom Vitgaškom o užívaní farskej lúky Kostolná. Pečatný obraz odtlačku pečate na tejto písomnosti je námetové totožný s odtlačkom na písomnosti zo 17. storočia, aj keď je v pomerne horšom stave hlavne v spodnej časti. Líši sa iným dispozičným umiestnením postavy biskupa, mitra na hlave zasahuje do kruhopisu, v spodnej časti vzhľadom na poškodenosť nie je možná identifikácia vyobrazenia. Kým písomnosť zo 17. storočia má pečať s pravdepodobným vročením 1567, písomnosť z r. 1774 má pečať s vročením podľa nášho úsudku s r. 1756. Vročenie je delené a umiestnené po bokoch hlavy sv. Vojtecha. Zásadný rozdiel je badateľný v dispozícii textu kruhopisu. Aj keď kruhopisy pečatí na obidvoch písomnostiach sú poškodené, je medzi nimi rozdiel. Na pečati písomnosti zo 17. storočia kruhopis možno čítať ako SIGILLUM ......... IASTRABIENSIS PAGI /Pečať Jastrabskej obci alebo obce Jastrabá/. Na pečati písomnosti z 30.5.1774 kruhopis má text (SI)GILUM PAG(I) (J)ASTRA(B)IENSI /Pečať obce Jastrabskej alebo obce Jastrabej/. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Jastrabá používala pečať od druhej polovice 16. storočia, v polovici 18. storočia mohlo dôjsť k strate, poškodeniu typária - pečatidla. V r. 1756 obnovila pečať, ktorá námetové je totožná s pečaťou z r. 1657, zachovanou na písomnosti zo 17. storočia, vročením a inými znakmi sa od nej odlišuje. Do ktorého obdobia túto pečať Jastrabá používala, sa nám nepodarilo z historických prameňov zistiť (Čelko 1997).

Vlajka obce Jastrabá