Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 26. jún 2019 (streda) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 26. jún 2019 o 17:00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Jastrabá za rok 2018.
 5. Schválenie záverečného účtu obce Jastrabá za rok 2018.
 6. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jastrabá za rok 2018.
 7. Úprava rozpočtu obce Jastrabá – rozpočtové opatrenie č. 1/2019.
 8. Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Jastrabá – rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019.
 10. Schválenie PHSR obce Jastrabá na roky 2019 -2030.
 11. Rôzne.
 12. Schválenie uznesení.
 13. Záver.

 

                                                                                                          Zdenko Matúška

                                                                                                            starosta obce

 

 

V Jastrabej dňa 21.06.2019