Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 16. december 2019 (pondelok) o 17:00 hod.

 

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 96701 Kremnica


O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 16. december 2019 o 17:00 hod.

Miesto konania: kancelária starostu obce

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020.
 5. Úprava rozpočtu obce Jastrabá – rozpočtové opatrenie č. 3/2019.
 6. VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jastrabá.
 7. VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v ZŠ s MŠ Jastrabá č.188.
 8. Schválenie rozpočtu obce Jastrabá a ZŠ s MŠ Jastrabá na rok 2020.
 9. Rôzne.
 10. Schválenie uznesení.
 11. Záver.

 

        Zdenko Matúška

              starosta obce 

 

V Jastrabej dňa 12.12.2019