Návrh rozpočtu obce Jastrabá, ZŠ s MŠ, ŠJ, ŠKD na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022