Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019