Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce Jastrabá:


Michal Janovič, Jastrabá 163 -  od 01.05.2015

e-mail: michaljanovic1@gmail.com


Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce:

  • vykonáva kontrolu:

  - zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a
    majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 - príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
- priebehu vybavovania sťažností a petícií,
- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
- plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kkontroly hospodárenia,
  • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.